Etikos kodeksas

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Projektai
Atnaujinta: Ket, 15/11/2018 - 10:55

Laboratorinės medicinos specialistų etikos kodeksas

Laboratorinės medicinos (LM) specialistai savo veikloje vadovaujasi Laboratorinės medicinos profesinės etikos principais kurie yra grindžiami sąžiningumu, nešališkumu, pagarba pacientui ir su juo susijusiems duomenims, kolegoms ir siekiu taikyti aukščiausius kokybės ir etikos standartus LM veikloje. LM specialistai laikosi atitinkamų sveikatos priežiūros sričių etikos kodeksų normų tiek, kiek jos neprieštarauja šio Kodekso ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms. Spręsdami teisės aktų nereglamentuotus, nepakankamai reglamentuotus, ginčytinus atvejus ar etikos dilemas, LM specialistai vadovaujasi: Pasaulio medicinos asociacijos (PMA) priimtu Tarptautiniu medicinos etikos kodeksu, Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos priimta „Atnaujinta Hipokrato priesaika“, Lietuvos gydytojų sąjungos priimtu „Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodeksu“, Europos klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos specialistų registro Etikos kodu. LM specialistai, vykdydami profesinę veiklą, bendraudami ir bendradarbiaudami su pacientais, tarpusavyje bei su kitais specialistais, vadovaujasi šiomis LM specialistų priimtomis vertybėmis ir principais:

1. Kokybė ir kompetencija. LM specialistai naudoja savo žinias ir gebėjimus laboratorinės diagnostikos srityje (įskaitant žinias apie indikacijas atlikti laboratorinius tyrimus, rezultatų patikimumą, jų interpretavimą ir mokslinius tyrimus), teikdami žmogaus ligų diagnostikos, gydymo bei prevencijos paslaugas. Visuomet savo veikloje atsižvelgia į pacientų interesus, neviršija teisinių reikalavimų, vadovaujasi aukščiausių standartų kompetencija ir sąžiningumu.

2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. Siekdami optimaliai vykdyti savo pareigas bei atsižvelgdami į geros laboratorinės medicinos praktikos principus bei Lietuvos Respublikos teisės aktus, LM specialistai:

• palaiko ir vysto savo kompetenciją aukščiausiu kokybės lygmeniu: tobulinasi visose srityse (mokslinėse ir praktinėse), susijusiose su sveikatos priežiūra bendrąja prasme ir ypač laboratorinės medicinos srityje, dalyvauja mokymo kursuose ir kitose tinkamose laboratorinės medicinos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programose visą savo darbinės veiklos laikotarpį, reguliariai verčiasi savo profesijos praktika;

• prisiima užduotis tik pagal savo kompetenciją, o prireikus peržengti kompetencijos ribas bendradarbiauja su tinkamais ekspertais;

• nuolatos domisi naujausiais mokslo bei kitais pasiekimais laboratorinės medicinos srityje.

LM specialistai, ypač tie, kurie skatina profesijos vystymąsi ir prisideda rengiant bei tobulinant LM specialistus, demonstruoja savo atsidavimą laboratorinės medicinos profesijai dalyvaudami Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos veikloje.

3. Atitiktis etikos ir elgesio kodeksams. LM specialistai laikosi atitinkamų sveikatos priežiūros sričių etikos kodeksų normų tiek, kiek jos neprieštarauja šio Kodekso ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms. LM specialistai vengia bet kokios situacijos, galinčios sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktų, neužsiima jokia veikla, sudarančia sąlygas korupcijos rizikai atsirasti; Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia informaciją apie savo veiklą visuomenei, valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijoms.

4. Sąžiningumas ir dorumas. LM specialistų profesinis dorumas ir intelektinis sąžiningumas garantuoja jų nešališkumą atliekant laboratorinius tyrimus bei priimant sprendimus dėl tyrimų rezultatų. LM specialistai visais atvejais savo profesinėje veikloje vengia nesąžiningumo, sukčiavimo, plagijavimo, slėpimo, netinkamo informavimo, neteisingos ar klaidinančios nuomonės skleidimo.

5. Konfidencialumas. LM specialistai užtikrina, kad bet kokia informacija apie pacientą ir jo tyrimų duomenis ar kitus asmenis nebūtų atskleista trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Santykis su kitais specialistais. LM specialistai gerbia kitų sveikatos priežiūros specialistų orumą, nuomonę, įsitikinimus ir vertybes, gerbia ir vertina tiek laboratorinės medicinos specialistų, tiek kitų profesijų darbuotojų atliekamą darbą.

7. Konfliktas su moraliniais ir etiniais įsitikinimais. LM specialistai neprivalo teikti profesionalių paslaugų tokiu būdu, kuriuo būtų sukeliamas konfliktas su jų moraliniais ar religiniais įsitikinimais, tačiau privalo gerbti pacientų moralinius, religinius ir kultūrinius įsitikinimus. Jei LM specialistai sutiko teikti profesionalias paslaugas, privalo atmesti bet kokius savo asmeninius religinius, kultūrinius, filosofinius ar kitus įsitikinimus. Jie turi užtikrinti vienodas galimybes naudotis teikiamomis LM paslaugomis visiems pacientams, turintiems tam teisę, nediskriminuodami jų dėl lyties, amžiaus, kalbos, etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos, šeiminës padėties, amžiaus, išsilavinimo, negalios, religijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų.

8. Delegavimas ir priežiūra. Kaip vadovas ir (arba) komandos narys, dirbantis medicinos laboratorijoje, LM specialistas, atsižvelgdamas į konkrečios situacijos aplinkybes:

• išsiaiškina, kokių paslaugų iš jo ar jo komandos yra reikalaujama;

• užtikrina, kad visa veikla laboratorijoje yra organizuojama ir vykdoma taip tiksliai ir greitai, kaip tik yra įmanoma;

• užtikrina saugią savo ir kolegų darbo aplinką bei sąmoningai neteršia gamtos ir aplinkos;

• rodo pagarbą vadovybei, kolegoms ir pavaldiniams, atsižvelgdamas į jų poreikius ir siekius, su sąlyga, kad jų veiksmai atitinka profesijos teisės aktų ir etikos kodeksų nuostatus;

• siekia aukšto lygio techninės pažangos, kuri taip pat padeda kurti sveiką ir priimtiną aplinką kolegoms;

• užtikrina, kad bet kuris pagalbinio personalo narys, kuriam yra pavedama užduotis, turėtų pakankamai žinių, įgūdžių ir gebėjimų, būtinų veiksmingai ir efektyviai atlikti šią užduotį, ir kad yra tinkama šios užduoties vykdymo priežiūra;

• prisiima atsakomybę už pavestą užduotį, išskyrus atvejus, kai įgaliotasis yra tokios pačios profesinės kvalifikacijos.

9. Rinkodara (reklama, viešieji ryšiai) bei informacijos teikimas. Ir viešojo, ir privataus sveikatos priežiūros sektoriaus LM specialistai užtikrina, kad bet kokia jų teikiama vieša informacija apie LM paslaugas ar tyrimus yra tiksli, sąžininga, teisėta, tinkama ir suderinta, visas dėmesys telkiamas į siūlomų paslaugų profesionalumą. LM specialistai neskleidžia tikrovės neatitinkančios ar klaidinančios informacijos, užtikrina, kad skelbiama reklama, atliekami kiti rinkodaros veiksmai būtų sąžiningi ir objektyvūs, nežemintų kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų.

Kodeksą patvirtino LLMD valdyba 2015-11-20; protokolas Nr. 4.

Kodeksą rengė: Dr. Valdas Banys, Aldona Baublytė, Rasa Steponavičiūtė, Ina Šapranauskienė.

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija