Įstatai

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Projektai
Atnaujinta: Ant, 18/02/2014 - 20:35

LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS DRAUGIJOS ĮSTATAI

 

 1. Bendroji dalis
  1. Lietuvos laboratorinės medicinos draugija (toliau – LLMD) yra asociacija, vienijanti Lietuvos specialistus, dirbančius laboratorinės medicinos srityje.
  2. LLMD veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, teisės norminiais aktais bei šiais įstatais.
  3. LLMD yra ribotos civilinės atsakomybės nepelno viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką ir spaudą.
  4. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
  5. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.
  6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
  7. LLMD kolektyvinio nario teisėmis gali stoti į tarptautines ir nacionalines organizacijas, draugijas ir sąjungas. Apie stojimą į šias organizacijas, draugijas ir sąjungas sprendžia LLMD valdyba. Teisinius kolektyvinės narystės santykius su šiomis organizacijomis, draugijomis ar sąjungomis nustato įstatai, o tai, kas jų įstatuose nereglamentuojama, – LLMD valdyba.
 2. LLMD tikslai ir uždaviniai
  1. Svarbiausi LLMD tikslai yra:
   1. Gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą;
   2. Gerinti Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų laboratorinės medicinos paslaugų kokybę;
   3. Gerinti laboratorinės medicinos specialistų profesinį rengimą;
   4. Plėtoti mokslą laboratorinės medicinos srityje.
  2. Įgyvendindama šiuos tikslus LLMD:
   1. Koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja asociacijos narių interesams ir juos gina.
   2. Bendradarbiaudama su tarptautinėmis organizacijomis, telkia laboratorinės medicinos specialistus diegti aukščiausius laboratorinės medicinos standartus.
   3. Dalyvauja svarstant ir ruošiant norminius dokumentus, programas, rekomendacijas Vyriausybei, tobulinant laboratorinę diagnostiką bei plėtojant šios srities mokslą.
   4. Dalyvauja ekspertinėje ir konsultacinėje veikloje, plėtojant laboratorinės medicinos srities mokslą ir praktiką.
   5. Rengia susirinkimus, seminarus, simpoziumus, konferencijas, suvažiavimus ir kitokias mokslines bei mokslines praktines priemones.
   6. Bendradarbiauja su kitomis draugijomis, asociacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis.
   7. Palaiko ryšius su pasaulio, Europos, Baltijos regiono ir kitų šalių laboratorinės medicinos ir kitomis bendrų interesų turinčiomis draugijomis ir registrais.
   8. Rengia ir leidžia mokslo ir mokslo populiarinimo leidinius.
   9. Tikslams ir uždaviniams įgyvendinti gali steigti įmones.
   10. LLMD yra labdaros teikėja.
   11. LLMD turi teisę teikti ir gauti paramą.
 3. LLMD nariai
  1. LLMD sudaro tikrieji nariai, garbės nariai, asocijuoti ir korporatyviniai nariai.
   1. Tikraisiais LLMD nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai arba turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje specialistai, dirbantys ar dirbę praktinį ar mokslinį darbą laboratorinės medicinos srityje.
   2. LLMD garbės nariais gali tapti asmenys, turintys ypatingų nuopelnų laboratorinei medicinai ir LLMD nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir pilietybės. Garbės nariai atleidžiami nuo stojamojo mokesčio ir nario įmokų mokėjimo.
   3. Asocijuotais nariais gali būti kitos organizacijos, telkiančios laboratorinės medicinos srityje dirbančius specialistus.
   4. Korporatyviniais nariais gali būti in vitro diagnostikos pramonės ir paslaugų atstovai, taip pat paslaugas medicinos laboratorijoms teikiančios organizacijos.
  2. LLMD tikrieji nariai turi teisę:
   1. Turėti LLMD nario pažymėjimą;
   2. Rinkti ir būti išrinktais į LLMD valdymo organus;
   3. Organizuoti įvairias priemones LLMD tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
   4. Teikti siūlymus ir juos ginti;
   5. LLMD valdybos pavedimu kreiptis į įvairias organizacijas ir gauti informaciją, reikalingą LLMD uždaviniams vykdyti;
   6. Gauti bet kokią informaciją apie LLMD veiklą;
   7. Išstoti iš LLMD, apie tai įspėjus LLMD filialo valdybą.
  3. LLMD tikrieji nariai privalo:
   1. Laikytis LLMD įstatų ir dalyvauti jos veikloje;
   2. Laikytis profesinės etikos normų;
   3. Sumokėti stojamąjį ir mokėti metinį nario mokestį.
  4. Į LLMD tikruosius narius priima LLMD valdyba LLMD filialo valdybos teikimu, pateikus jai prašymą ir sumokėjus nustatytą stojamąjį ir metinį nario mokestį.
  5. LLMD garbės narius tvirtina LLMD valdyba.  Garbės nariai turi visas tikrųjų narių teises ir pareigas, išskyrus pareigą mokėti stojamąjį ir nario mokestį, būti išrinktais į LLMD valdymo organus, balsuoti LLMD suvažiavime. Garbės nariai turi teisę dalyvauti LLMD suvažiavime svečio teisėmis.
  6. Asocijuoti nariai gali teikti siūlymus, privalo mokėti nario mokestį, turi teisę dalyvauti LLMD suvažiavime svečio teisėmis.
  7. Korporatyviniai nariai gali teikti siūlymus, privalo mokėti nario mokestį, turi teisę dalyvauti LLMD suvažiavime svečio teisėmis.
  8. LLMD narystė prarandama:
   1. Raštu pareiškus norą išstoti iš LLMD;
   2. LLMD valdybos sprendimu, pažeidus LLMD įstatus ir profesinės etikos reikalavimus;
   3. LLMD filialo valdybos teikimu, iki einamųjų metų pabaigos nesumokėjus nario mokesčio;
   4. Kilusius ginčus dėl narystės, filialo valdybos teikimu, nagrinėja LLMD valdyba, kurios sprendimas yra galutinis.
 4. LLMD struktūra ir valdymas
  1. Aukščiausias organas – LLMD narių suvažiavimas, kuris turi visas visuotinio narių susirinkimo teises.
  2. Kolegialus valdymo organas – LLMD valdyba.
  3. Vienasmenis valdymo organas – LLMD  pirmininkas.
  4. LLMD  suvažiavimo arba valdybos sprendimu gali būti sudarytos  komisijos.
 5. LLMD suvažiavimas.
  1. LLMD suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
  2. Nariai vienijasi ir savo teises LLMD suvažiavime įgyvendina per draugijos filialus. Vienas LLMD  narys gali priklausyti tik vienam draugijos filialui. Iš kiekvieno draugijos filialo į LLMD suvažiavimą  deleguojamas atstovų skaičius priklauso nuo esančių narių skaičiaus tame LLMD filiale. Suvažiavime vienas delegatas atstovauja penkis tikruosius narius.
  3. Suvažiavimai gali būti eiliniai ir neeiliniai. Eilinį suvažiavimą šaukia LLMD pirmininkas. Gali būti šaukiami ir neeiliniai suvažiavimai, jei to reikalauja pirmininkas, valdyba arba ne mažiau kaip 3 (trijų) LLMD filialų valdybų sprendimu.
  4. Pranešimas apie šaukiamą suvažiavimą privalo būti registruotu laišku išsiųstas filialų pirmininkams ne vėliau kaip likus 30 dienų iki suvažiavimo. Pranešime apie suvažiavimą turi būti nurodyta kada ir kur jis įvyks bei jos darbotvarkės projektas.
  5. Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja visų  LLMD filialų delegatai. Suvažiavimo sprendimai, išskyrus įstatuose numatytas išimtis, priimami paprasta balsų dauguma. Suvažiavimo sprendimui keisti LLMD įstatus ir sprendimui dėl LLMD pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
  6. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių delegatų skaičiaus. Pranešimas apie šaukiamą pakartotinį suvažiavimą privalo būti registruotu laišku išsiųstas filialų pirmininkams ne vėliau kaip likus 15 dienų iki pakartotinio suvažiavimo.
  7. Suvažiavimas:
   1. Išklauso ir svarsto valdybos ir komisijų ataskaitas ir jas tvirtina;
   2. Numato LLMD veiklos kryptis;
   3. Keičia LLMD įstatus;
   4. 5 metų kadencijai tvirtina valdybos sudėtį;
   5. Nagrinėja pareiškimus dėl valdybos veiklos;
   6. Per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina LLMD metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
   7. Nustato tikrųjų narių stojamojo ir metinio nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
   8. Priima sprendimą dėl LLMD pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
   9. Priima sprendimą keisti LLMD buveinę.
 6. LLMD valdyba
  1. Tarp suvažiavimų LLMD veiklai vadovauja valdyba.
  2. Valdyba iš savo narių išrenka valdybos pirmininką. Pirmininkas pirmininkauja valdybos posėdžiuose, vadovauja valdybai, kviečia valdybos posėdžius. Valdybos pirmininkas kartu yra LLMD pirmininkas.
  3. Valdyba 5 metų kadencijai  sudaroma iš 13 narių ir yra formuojama iš  LLMD narių – draugijos filialų pirmininkų ir buvusio paskutinės kadencijos LLMD valdybos pirmininko ir 7 narių, kuriuos tvirtina suvažiavimas. Valdybos nariai turi teisę atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėję LLMD prieš 14 (keturiolika) dienų. Valdybos nariui atsistatydinus, naujas valdybos narys iki valdybos kadencijos pabaigos renkamas suvažiavimo sprendimu.
  4. Valdyba:
   1. Koordinuoja draugijos veiklą, siūlo veiklos kryptis;
   2. Tvirtina asocijuotų ir korporatyvinių narių bendradarbiavimo reglamentą;
   3. Sudaro ir tvirtina komisijas veiklos kryptims įgyvendinti;
   4. Tvirtina leidinių redaktorius;
   5. Nagrinėja jai adresuotus pareiškimus;
   6. Sprendžia LLMD lėšų naudojimo klausimus;
   7. Skelbia profesinio ir mokslinio darbo konkursus;
   8. Skatina LLMD veikloje pasižymėjusius asmenis;
   9. Rengia LLMD veiklos ataskaitą;
   10. Renka LLMD garbės narius;
   11. Atstovauja profesiniams draugijos narių interesams;
   12. Nustato asocijuotų ir korporatyvinių narių stojamąjį ir metinį mokestį;
   13. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
   14. Priima sprendimus dėl filialų steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, kontroliuoja lėšų naudojimą.
  5. LLMD valdybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus bet kurio valdybos nario iniciatyva. Valdybos pirmininkas, priėmęs sprendimą sušaukti valdybos posėdį, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas informuoja valdybos narius apie šaukiamą valdybos posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sprendimo sušaukti valdybos posėdį dienos. LLMD valdybos posėdis turi teisę priimti sprendimus paprasta balsų dauguma, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
  6. Valdybos posėdžiams pirmininkauja valdybos pirmininkas, o jam nesant – vienas iš valdybos narių.
 7. LLMD pirmininkas
  1. Atsakingas už LLMD lėšų bei turto racionalų naudojimą.
  2. Atstovauja LLMD visų lygių valdžios ir valdymo organuose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, asociacijomis ir judėjimais, apie tai informuodamas valdybą.
  3. Valdybos pritarimu priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo ir autorines sutartis, skelbia ir organizuoja viešosios informacijos paskelbimą.
  4. Oficialiai atstovauja LLMD Lietuvoje ir už jos ribų.
  5. Sudarinėja sutartis, sandorius, pasirašinėja LLMD dokumentus.
  6. Priima sprendimą sušaukti suvažiavimą.
  7. Vykdo kitas šiuose įstatuose priskirtas funkcijas.
 8. LLMD komisijos
  1. LLMD suvažiavimo arba valdybos sudarytų nuolatinių komisijų veiklos programas tvirtina valdyba. Konkrečiai užduočiai vykdyti gali būti sudaromos laikinos komisijos.
 9. LLMD filialai
  1. LLMD nariai vienijasi ir savo teises suvažiavime įgyvendina per filialus: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio.
  2. Filialo veiklai vadovauja  pirmininkas, kurį iš savo narių renka filialo valdyba.
  3. LLMD filialai gali turėti savo atsiskaitomąją sąskaitą ir įstatus. Filialo įstatai negali prieštarauti LLMD įstatams.
  4. Vadovaudamasi LLMD įstatais, prižiūri LLMD valdybos sprendimų įgyvendinimą savo teritorijoje, taip pat:
   1. Tvarko LLMD narių registrą;
   2. Vykdo LLMD veiklą filialo teritorijoje;
   3. Teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl filialo veiklos;
   4. Renka delegatus į LLMD suvažiavimą.
 10. LLMD lėšos
  1. LLMD lėšas sudaro stojamasis ir metiniai tikrųjų, asocijuotų ir korporatyvinių narių mokesčiai, rėmėjų įnašai, leidybos ir kitos teisėtai įgytos lėšos.
  2. LLMD yra paramos gavėja.
  3. LLMD filialai perveda 50% surinkto nario mokesčio LLMD valdybai.
  4. LLMD laisvai tvarko savo lėšas, iš jų finansuoja savo veiklą.
  5. LLMD lėšas naudoja įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 11. Viešos informacijos skelbimas
  1. Tais atvejais, kai pranešimai ir skelbimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami dienraštyje “Lietuvos žinios”.
 12. Reorganizavimas ir likvidavimas
  1. LLMD gali būti reorganizuojama ir likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Likviduojamos asociacijos turtas ir sukauptos lėšos panaudojami suvažiavimo nustatyta tvarka.
 13. Įstatų keitimo tvarka
  1. LLMD įstatai gali būti pakeisti suvažiavimo sprendimu, priimtu 2/3 suvažiavime dalyvaujančių suvažiavimo delegatų balsų dauguma. Pakeistus LLMD įstatus pasirašo suvažiavimo įgaliotas asmuo.
  2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Suvažiavimas juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą.
 14. LLMD filialų  steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka
  1. LLMD turi teisę steigti filialus.
  2. Sprendimą dėl filialų steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima valdyba. Filialų  nuostatus tvirtina valdyba. Filialo valdybą renka Filialo suvažiavimas iš savo narių.
 15. Dokumentų ir kitos informacijos apie LLMD veiklą pateikimo LLMD nariams tvarka
  1. LLMD nariai su suvažiavimo ir kitų LLMD organų priimtais sprendimais ir kitais dokumentais, gali susipažinti pateikę motyvuotą prašymą pirmininkui. Prašymų nagrinėjimo tvarka ir išduodamų dokumentų kopijų įkainiai nustatomi atskiru pirmininko sprendimu.
  2. Jeigu LLMD narys keičia savo adresą, fakso numerį ar elektroninio pašto adresą, jis privalo apie tai pranešti filialo pirmininkui. To nepadarius, senaisiais adresais išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas bus laikomas tinkamai įteiktu.

 

Įstatai patvirtinti 2012 m. spalio 18 d. Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos suvažiavime.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija